Nhiều tiềm năng hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Shiga
Trên nền tảng mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong những năm vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản trên mọi phương diện.
    1