Trên nền tảng mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong những năm vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản trên mọi phương diện.
    1